Condiții externare

section-37ac312

Externarea din spital se poate face

 Externat la terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii.

La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la externare se completează Scrisoarea Medicală, în 2 exemplare, unul va fi ataşat la FOCG, iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament şi regim alimentar şi de viaţă şi muncă.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂBILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

La cererea bolnavului care se externează, se completează şi se înmânează CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINŢA MEDICALĂ.

In funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.

După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineaţa zilei externării.

Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de externare, notează tipul externării.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂBILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform

diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

Recomandările sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul pană la următorul control în ambulatoriul integrat.

Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz. Reţetele gratuite sau compensate se eliberează doar daca pacientul a făcut dovada ca este asigurat iar pe biletul de trimitere la internare este specificat ca pacientul nu a primit reţetă compensatăgratuită în ultimele 30 zile.

După înmânarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba spitalului şi se va schimba in haine de exterior.

In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este însoţit pană la ieşirea din spital de un brancardier sau o infirmiera, de unde va fî preluat de familie sau însoţitori.

Dosarul medical al pacientului care este constituit din FOCG şi toate actele medicale create pe parcursul spitalizării se arhivează şi se păstrează conform Nomenclatorului arhivistic.

  Externare la cerere

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate. Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul semnează că a solicitat externarea. Se pot crea formulare tip în care pacientul va solicita externarea. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

    Medicul curant

Semnează şi parafează FOCG

Stabileşte diagnosticului de externare

Stabileşte starea pacientului la externare

Prescrierea tratamentului pe retete gratuite, compensate sau simple.

Completează certficatul medical sau Adeverinţa medicală

Explică tratamentul si recomandările pacientului

Stabileşte data consultaţiei de control

Efectuează codificarea dignosticului la externare şi a diagnosticelor secundare (complicaţiilecomorbidităţile) pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiilecomorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în cursul episodului respectiv de boală; se codifică de medicul curant în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.0272010, cu modificările ulterioare.

    Documente eliberate

Scrisoarea medicală Bilet de ieşire din spital.

Certificat de concediu medical, dupa caz.

Adeverinţă medicală - pentru elevi, studenţi, etc, dupa caz.

Reţeta gratuită compensată

Formular - Cerere de externare pe propria răspundere, dupa caz.

Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite.

Documentele se completează conform regulament de completare.

Documentele circula doar la pacient la externare şi la arhivă, conform graficului de circulaţie al documentelor.