Jogszabályok

section-6024c9e

LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. (Click aici!)

ORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. (Click aici!)

CONTRACT-CADRU care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019. (Click aici!)

LEGE nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (Click aici!)

LEGE Nr. 46 din 21 ianuiarie 2003 - Drepturilor pacientului. (Click aici!)