Felvételi feltételek

section-5b1643f

Condiții de Internare

STIMATI  PACIENTI  SI  APARTINATORI

Conducerea Spitalului de Psihiatrie Tulghes va comunica ca a luat toate masurile de preventie recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii si in conformitate cu prevederile hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind aprobarea procedurii operationale privind gestionarea cazurilor de infectie cu noul Coronavirus, pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19, respectiv:

 • RESTRICTIONAREA  ACCESULUI  IN  SPITAL –  se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in spital pe perioada starii de alerta.
 • TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC – la Biroul de internari, toti pacientii sunt triati prin verificarea simptomatologiei  si  completarea chestionarului de triaj
 • LIMITAREA PROCEDURILOR MEDICALE  - in situatiile in care este posibil, cu precautiunile ce se impun in contextul actual
 • REPROGRAMAREA PE CAT POSIBIL A INTERNARILOR, INTERNAREA DOAR A URGENTELOR PSIHIATRICE. Planificarea pentru internare a pacientilor cu boli progresive, care pot fi temporizati sa se faca de catre medicii de familie. Pacientii vor fi informanti telefonic de reprogramari
 • INSTRUIREA PERSONALULUI – intregul personal al spitalului a fost instruit si cunoaste masurile care trebuie luate in aceasta situatie de urgenta
 • DISTRIBUIREA PICTOGRAMELOR in toate sectiile si compartimentele spitalului, referitoare la infectia COVID-19 cu masurile de precautie si preventie .

Va asiguram ca facem toate eforturile pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale, avand in vedere, in primul rand, grija pentru pacientii nostri ,  evitarea expunerii lor la riscuri suplimentare!

Pentru recomndari si alte informatii despre infectia cu virusul COVID-19 puteti apela linia TELVERDE,  pusa la dispozitie de Ministerul Sanatatii 0800 800 358

SISTEM DE INTERNARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Serviciile medicale spitaliceşti se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.

La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

 1. BILET DE INTERNAREde la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.
 2. CARTE DE IDENTITATEsau BULETIN.
 3. CARD DE SĂNĂTATE.
 4. DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT:
 • ANGAJAȚI: - Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi precizarea numărului de zile de concediu medical în ultimele 12 luni.
 • PENSIONARI: - Cuponul de pensie din ultima lună.
 • ȘOMERI: - Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • PERSOANE FĂRĂ VENIT: - Chitanţă de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovadă de co-asigurat .
 • ELEVI SUB 18 ANI ȘI STUDENȚI: - xerocopie după certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de co-asigurat, adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde urmează cursurile.

PENTRU PROGRAMĂRI PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9 ȘI 15 PE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON:
0266 338 188   SAU   0266 338 189

 

Condiții de externare

Externarea din spital se poate face:

        Externat la terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii. La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la externare se completează Scrisoarea Medicală, în 2 exemplare, unul va fi ataşat la FOCG, iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament şi regim alimentar şi de viaţă şi muncă.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

La cererea bolnavului care se externează, se completează şi se înmânează CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINŢA MEDICALĂ.

       In funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.

După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineaţa zilei externării.

Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de externare, notează tipul externării.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform

diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

   Recomandările sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul pană la următorul control în ambulatoriul integrat.

   Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz. Reţetele gratuite sau compensate se eliberează doar daca pacientul a făcut dovada ca este asigurat iar pe biletul de trimitere la internare este specificat ca pacientul nu a primit reţetă compensată/gratuită în ultimele 30 zile.

După înmânarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba spitalului şi se va schimba in haine de exterior.

   In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este însoţit pană la ieşirea din spital de un brancardier sau o infirmiera, de unde va fî preluat de familie sau însoţitori.

Dosarul medical al pacientului care este constituit din FOCG şi toate actele medicale create pe parcursul spitalizării se arhivează şi se păstrează conform Nomenclatorului arhivistic.

       Externare la cererePacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate. Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul semnează că a solicitat externarea. Se pot crea formulare tip în care pacientul va solicita externarea. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

     Medicul curant

Semnează şi parafează FOCG

Stabileşte diagnosticului de externare

Stabileşte starea pacientului la externare

Prescrierea tratamentului pe retete gratuite, compensate sau simple.

Completează certficatul medical sau Adeverinţa medicală

Explică tratamentul si recomandările pacientului

Stabileşte data consultaţiei de control

Efectuează codificarea dignosticului la externare şi a diagnosticelor secundare (complicaţiile/comorbidităţile) pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în cursul episodului respectiv de boală; se codifică de medicul curant în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010, cu modificările ulterioare.

    Documente eliberate

>  Scrisoarea medicală/Bilet de ieşire din spital.

>  Certificat de concediu medical, dupa caz.

>  Adeverinţă medicală - pentru elevi, studenţi, etc, dupa caz.

>  Reţeta gratuită/compensată.

>  Formular - Cerere de externare pe propria răspundere, dupa caz.

>  Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite.

  Documentele se completează conform regulament de completare.

  Documentele circula doar la pacient la externare şi la arhivă, conform graficului de circulaţie al documentelor.