Search Home PrintDrepturi şi obligaţii pacienți

 

Legea 46/2003; Legea 487/2002; Ord. 372/2006

Prin pacient se înţelege persoana sănătoasa sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.
Drepturi:
- pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
- pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fară nici o discriminare.
- pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
- pacientul are dreptul de a decide daca mai doreşte sa fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţa.
- pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicala.
- pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
- pacientul are dreptul la confidenţialitate informaţiilor şi la viaţa privată.
- informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
- rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
- pacientul are dreptul sa refuze sau să oprească o intervenţie medicala asumandu-şi, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului său ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
- pacientul nu pote fi fotografiat sau filmat întro unitate medicală fără consimţământul său.

Orice persoana cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale şi îngrijiri de sănătate mintală disponibile.
Orice persoană care suferă de tulburări psihice sau care este îngrijită ca atare trebuie tratată cu omenie şi în respectul demnităţii umane şi să fie apărată împotriva oricarei forme de exploatare economică, sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante.
Nu este admisă nici o discriminare bazată pe o tulburare psihică.
Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale recunoscute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi în alte convenţii şi tratate internaţionale în materie, la care Romania a aderat sau este parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Orice persoană care sufera de o tulburare psihică are dreptul, în măsura posibilului, să trăiască şi să lucreze în mijlocul societăţii. Administraţia publica locală, prin organismele competente, asigură integrarea sau reintegrarea în activitaţi profesionale corespunzatoare stării de sănătate şi capacităţii de reinserţie sociala şi profesională a persoanelor cu tulburări psihice.
Orice pacient cu tulburari psihice are dreptul la:
a) recunoaşterea de drept ca persoană;
b) viaţă particulară;
c) libertatea de comunicare, în special cu alte persoane din unitatea de îngrijire, libertatea de a trimite şi de a primi comunicări particulare fară nici un fel de cenzură, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui reprezentant personal sau legal şi, ori de câte ori este posibil, şi ale altor vizitatori, libertatea de acces la serviciile poştale şi telefonice, precum şi la ziare, la radio şi la televiziune;
d) libertatea religioasă sau de convingere.
Mediul şi condiţiile de viaţă în serviciile de sănătate mintală trebuie sa fie pe cat posibil cat mai apropiate de viaţa normală a persoanelor de vârstă corespunzătoare.
Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburari psihice are dreptul la:
a) mijloace de educaţie;
b) posibilităţi de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieţii zilnice, distracţiilor sau comunicării;
c) mijloace care să permită pacientului să se consacre unor ocupaţii active, adaptate mediului sau social şi cultural, încurajări pentru folosirea acestor mijloace şi măsuri de readaptare profesională de natură să ii usureze reinserţia in societate.
Pacientul nu poate fi obligat să presteze o munca forţată.

Obligaţiile pacienţiilor: să însuşească şi să respecte Regulamentul de ordine interioara a Spitalului, conform legilor in vigoare.

 

Externarea din spital se poate face:

1. Externat la terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii. La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la externare se completează Scrisoarea Medicală, în 2 exemplare, unul va fi ataşat la FOCG,  , iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament şi regim alimentar şi de viaţă şi muncă.

     Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

La cererea bolnavului care se externează, se completează şi se înmânează CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINŢA MEDICALĂ.

 2. Externare la cerere. Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate.

Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul semnează că a solicitat externarea. Se pot crea formulare tip în care pacientul va solicita externarea.

Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

 Documente utilizate:

Ø Scrisoarea medicală/Bilet de ieşire din spital

Ø Certificat de concediu medical

Ø Adeverinţă medicală – pentru elevi, studenţi, etc.

Ø Reţeta gratuită/compensată

Ø Formular – Cerere de externare pe propria răspundere

Ø Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite

 

 

 

 


   CORONAVIRUS COVID19  |   Conducerea Spitalului Program Audiențe  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Condiții de Internare  |   Drepturi şi obligaţii pacienți  |   Condiții de externare  |   Cabinet ambulatoriu  |   IMPORTANT  |   Informații publice  |   Declarații ANI  |   Informații privind coplata  |   Persoane cu Dizabilități  |   Educație Sanitară și Prevenție  |   Buletin legislativ  |   GDPR  |   Acces mass-media Ón spital  |   ACTIVITATE CONSILIU DE ETICA  
   Posturi vacante  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Evenimente  |   Legislație  |   Programari  |   Contact  
Created by DirectWEB in 2009 ©